Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư 200

Cách ghi nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel nhanh chóng

Để ghi nhớ được hết các tài khoản kế toán không khó, bạn chỉ cần áp dụng theo cách làm này, việc học và nhớ sẽ dễ dàng hơn. Đầu tiên, bạn cần học từng loại tài khoản trước và các định bảng hệ thống tài khoản gồm bao nhiêu loại tài khoản. Bạn nên ghi nhớ từng loại tài sản rồi chuyển sang học các loại tài khoản khác. Ví dụ, bạn nên xem tài khoản một có bao nhiêu tài khoản cấp 1, 2, 3,.. Kế đó, bạn chuyển sang học loại tài khoản tiếp theo.

Các loại tài khoản bản chất bạn cần ghi nhớ trước hết gồm tài khoản đầu 1 (từ 111 – 171) là loại tài khoản tài sản ngắn hạn; tài khoản dài hạn là tài khoản đầu 2 từ 211 – 244; tài khoản nợ phải trả là tài khoản đầu 3 từ 311 – 356. Tiếp theo là tài khoản vốn chủ sở hữu có đầu 4 từ 411 – 421; loại tài khoản doanh thu có đầu 5 từ 511 – 521; tài khoản đầu 6 từ 611 – 642 là tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, các loại tài khoản thu nhập khác, tài khoản chi phí khác, tài khoản xác định kết quả kinh doanh lần lượt là tài khoản đầu 7 (711), đầu 8 (từ 811 – 821) và đầu 9 (911). Như vậy, các bạn có thể tổng hợp các loại tài khoản như sau:

 • Tài khoản tiền, hàng hóa và tài sản có đầu 1 và 2.
 • Tài khoản nợ phải trả, phải nộp có đầu 3.
 • Tài khoản doanh thu và doanh thu khác là tài khoản đầu 5 và 7 (tài khoản này mang tính chất là nguồn vốn).
 • Tài khoản chi phí và các chi phí khác được hạch toán vào tài khoản đầu 6 và 8.
 • Tài khoản 911 là tập hợp của chi phí và doanh thu.

Từ đó, ghi nhớ chung dễ nhất được phân loại thành hai loại tài khoản là tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn. Tài khoản tài sản gồm các tài khoản đầu 1, 2, 6 và 8. Tài khoản nguồn vốn gồm các loại tài khoản đầu 3, 4, 5 và 7. Trong đó, tài khoản 911 là loại tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Điểm mới trong hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Trong bảng tài khoản kế toán, số lượng tài khoản cần ghi nhớ lên tới hàng trăm tài khoản. Các bạn làm kế toán cần có đầy đủ kiến thức và hiểu biết về những loại tài khoản này để có thể phản ánh các nghiệp vụ và giải quyết vấn đề xảy ra theo từng loại kế toán riêng biệt một cách chính xác nhất.

Theo thông tư mới nhất là thông tư 200, tài khoản kế toán có một số thay đổi. Cụ thể như sau:

Đầu tiên, các tài khoản kế toán hiện tại không phân tài khoản tài sản ngắn hạn hay dài hạn. Thứ hai, các tài khoản 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 bị loại bỏ. Thứ ba, một số tài khoản mới đã được thêm vào thay thế gồm các tài khoản 171 (giao dịch mua, bán trái phiếu Chính phủ), tài khoản 353 (Qũy khen thưởng, phúc lợi), tài khoản 356 (Quỹ phát triển khoa học và công nghệ), tài khỏa 357 (Quỹ bình ổn giá) và tài khoản 417 (Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp).

Thứ tư, có một số sự thay đổi ở các tài khoản:

 • Tài khoản 121: Trước đây là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn, giờ là Chứng khoán kinh doanh.
 • Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 • Tài khoản 222: Trước đây là Góp vốn liên doanh, giờ là Đầu tư vào công ty liên doanh.
 • Tài khoản 228: Trước đây là tài khoản Đầu tư tài khoản dài hạn khác, giờ được gọi là Đầu tư khác.
 • Tài khoản 229: Tài khoản Dự phòng tổn thất tài sản (trước đây là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn).
 • Tài khoản 242: (Trước đây là Chi phí trả trước dài hạn) Chi phí trả trước.
 • Tài khoản 229: Dự phòng tổn thất tài sản, trước kia là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn.
 • Tài khoản 242: (Trước là Chi phí trả trước dài hạn) Chi phí trả trước.
 • Tài khoản 244: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.
 • Tài khoản 341: Vay và nợ thuê tài chính.
 • Tài khoản 343: Nhận ký quỹ, ký cược (trước đây là Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn).
 • Tài khoản 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 • Tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 • Tài khoản 512: Các khoản giảm trừ doanh thu (Gộp từ ba tài khoản 521, 531 và 532 trước đây).
bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Các điểm mới trong tài khoản kế toán

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel đã được tổng hợp với thông tin chi tiết. Mặc dù có nhiều loại tài khoản kế toán và khó để ghi nhớ, nhưng chỉ cần các bạn đã quen với nó, việc nhớ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hy vọng những kiến thức từ Winplace sẽ hỗ trợ tốt nhất cho công việc kế toán của các bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 

Hệ thống các tài khoản kế toán theo thông tư 200

Các loại tài khoản kế toán theo hệ thống của thông tư 200 được biết tới là một bảng liệt kê các tài khoản người làm kế toán dùng để ghi chép và báo cáo lại các khoản chi phí hoạt động, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. So với thông tư 133, hệ thống tài khoản theo thông tư 200 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực.

Tuy nhiên, những doanh nghiệp đang áp dụng thông tư 133 muốn áp dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán này cần phải thực hiện một vài thủ tục. Thu tục đầu là thông báo với cơ quan thuế và tiếp đó cần thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

Doanh nghiệp có thể vận dụng và chi tiết hóa hệ thống tài khoản kế toán cần sử dụng theo thông tư 200 cho thích hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, yêu cầu quản lý. Tuy thế, việc vận dụng vẫn cần phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tương ứng.

Vậy bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư 200 gồm những loại tài khoản nào? Các bạn có thể download file excel danh mục tài khoản kế toán mới nhất miễn phí tại đây.

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Cách ghi nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel nhanh chóng

Để ghi nhớ được hết các tài khoản kế toán không khó, bạn chỉ cần áp dụng theo cách làm này, việc học và nhớ sẽ dễ dàng hơn. Đầu tiên, bạn cần học từng loại tài khoản trước và các định bảng hệ thống tài khoản gồm bao nhiêu loại tài khoản. Bạn nên ghi nhớ từng loại tài sản rồi chuyển sang học các loại tài khoản khác. Ví dụ, bạn nên xem tài khoản một có bao nhiêu tài khoản cấp 1, 2, 3,.. Kế đó, bạn chuyển sang học loại tài khoản tiếp theo.

Các loại tài khoản bản chất bạn cần ghi nhớ trước hết gồm tài khoản đầu 1 (từ 111 – 171) là loại tài khoản tài sản ngắn hạn; tài khoản dài hạn là tài khoản đầu 2 từ 211 – 244; tài khoản nợ phải trả là tài khoản đầu 3 từ 311 – 356. Tiếp theo là tài khoản vốn chủ sở hữu có đầu 4 từ 411 – 421; loại tài khoản doanh thu có đầu 5 từ 511 – 521; tài khoản đầu 6 từ 611 – 642 là tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, các loại tài khoản thu nhập khác, tài khoản chi phí khác, tài khoản xác định kết quả kinh doanh lần lượt là tài khoản đầu 7 (711), đầu 8 (từ 811 – 821) và đầu 9 (911). Như vậy, các bạn có thể tổng hợp các loại tài khoản như sau:

 • Tài khoản tiền, hàng hóa và tài sản có đầu 1 và 2.
 • Tài khoản nợ phải trả, phải nộp có đầu 3.
 • Tài khoản doanh thu và doanh thu khác là tài khoản đầu 5 và 7 (tài khoản này mang tính chất là nguồn vốn).
 • Tài khoản chi phí và các chi phí khác được hạch toán vào tài khoản đầu 6 và 8.
 • Tài khoản 911 là tập hợp của chi phí và doanh thu.

Từ đó, ghi nhớ chung dễ nhất được phân loại thành hai loại tài khoản là tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn. Tài khoản tài sản gồm các tài khoản đầu 1, 2, 6 và 8. Tài khoản nguồn vốn gồm các loại tài khoản đầu 3, 4, 5 và 7. Trong đó, tài khoản 911 là loại tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Điểm mới trong hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Trong bảng tài khoản kế toán, số lượng tài khoản cần ghi nhớ lên tới hàng trăm tài khoản. Các bạn làm kế toán cần có đầy đủ kiến thức và hiểu biết về những loại tài khoản này để có thể phản ánh các nghiệp vụ và giải quyết vấn đề xảy ra theo từng loại kế toán riêng biệt một cách chính xác nhất.

Theo thông tư mới nhất là thông tư 200, tài khoản kế toán có một số thay đổi. Cụ thể như sau:

Đầu tiên, các tài khoản kế toán hiện tại không phân tài khoản tài sản ngắn hạn hay dài hạn. Thứ hai, các tài khoản 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 bị loại bỏ. Thứ ba, một số tài khoản mới đã được thêm vào thay thế gồm các tài khoản 171 (giao dịch mua, bán trái phiếu Chính phủ), tài khoản 353 (Qũy khen thưởng, phúc lợi), tài khoản 356 (Quỹ phát triển khoa học và công nghệ), tài khỏa 357 (Quỹ bình ổn giá) và tài khoản 417 (Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp).

Thứ tư, có một số sự thay đổi ở các tài khoản:

 • Tài khoản 121: Trước đây là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn, giờ là Chứng khoán kinh doanh.
 • Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 • Tài khoản 222: Trước đây là Góp vốn liên doanh, giờ là Đầu tư vào công ty liên doanh.
 • Tài khoản 228: Trước đây là tài khoản Đầu tư tài khoản dài hạn khác, giờ được gọi là Đầu tư khác.
 • Tài khoản 229: Tài khoản Dự phòng tổn thất tài sản (trước đây là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn).
 • Tài khoản 242: (Trước đây là Chi phí trả trước dài hạn) Chi phí trả trước.
 • Tài khoản 229: Dự phòng tổn thất tài sản, trước kia là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn.
 • Tài khoản 242: (Trước là Chi phí trả trước dài hạn) Chi phí trả trước.
 • Tài khoản 244: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.
 • Tài khoản 341: Vay và nợ thuê tài chính.
 • Tài khoản 343: Nhận ký quỹ, ký cược (trước đây là Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn).
 • Tài khoản 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 • Tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 • Tài khoản 512: Các khoản giảm trừ doanh thu (Gộp từ ba tài khoản 521, 531 và 532 trước đây).
bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Các điểm mới trong tài khoản kế toán

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel đã được tổng hợp với thông tin chi tiết. Mặc dù có nhiều loại tài khoản kế toán và khó để ghi nhớ, nhưng chỉ cần các bạn đã quen với nó, việc nhớ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hy vọng những kiến thức từ Winplace sẽ hỗ trợ tốt nhất cho công việc kế toán của các bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

 

Hệ thống các tài khoản kế toán theo thông tư 200

Các loại tài khoản kế toán theo hệ thống của thông tư 200 được biết tới là một bảng liệt kê các tài khoản người làm kế toán dùng để ghi chép và báo cáo lại các khoản chi phí hoạt động, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. So với thông tư 133, hệ thống tài khoản theo thông tư 200 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực.

Tuy nhiên, những doanh nghiệp đang áp dụng thông tư 133 muốn áp dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán này cần phải thực hiện một vài thủ tục. Thu tục đầu là thông báo với cơ quan thuế và tiếp đó cần thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

Doanh nghiệp có thể vận dụng và chi tiết hóa hệ thống tài khoản kế toán cần sử dụng theo thông tư 200 cho thích hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, yêu cầu quản lý. Tuy thế, việc vận dụng vẫn cần phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tương ứng.

Vậy bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư 200 gồm những loại tài khoản nào? Các bạn có thể download file excel danh mục tài khoản kế toán mới nhất miễn phí tại đây.

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Cách ghi nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel nhanh chóng

Để ghi nhớ được hết các tài khoản kế toán không khó, bạn chỉ cần áp dụng theo cách làm này, việc học và nhớ sẽ dễ dàng hơn. Đầu tiên, bạn cần học từng loại tài khoản trước và các định bảng hệ thống tài khoản gồm bao nhiêu loại tài khoản. Bạn nên ghi nhớ từng loại tài sản rồi chuyển sang học các loại tài khoản khác. Ví dụ, bạn nên xem tài khoản một có bao nhiêu tài khoản cấp 1, 2, 3,.. Kế đó, bạn chuyển sang học loại tài khoản tiếp theo.

Các loại tài khoản bản chất bạn cần ghi nhớ trước hết gồm tài khoản đầu 1 (từ 111 – 171) là loại tài khoản tài sản ngắn hạn; tài khoản dài hạn là tài khoản đầu 2 từ 211 – 244; tài khoản nợ phải trả là tài khoản đầu 3 từ 311 – 356. Tiếp theo là tài khoản vốn chủ sở hữu có đầu 4 từ 411 – 421; loại tài khoản doanh thu có đầu 5 từ 511 – 521; tài khoản đầu 6 từ 611 – 642 là tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, các loại tài khoản thu nhập khác, tài khoản chi phí khác, tài khoản xác định kết quả kinh doanh lần lượt là tài khoản đầu 7 (711), đầu 8 (từ 811 – 821) và đầu 9 (911). Như vậy, các bạn có thể tổng hợp các loại tài khoản như sau:

 • Tài khoản tiền, hàng hóa và tài sản có đầu 1 và 2.
 • Tài khoản nợ phải trả, phải nộp có đầu 3.
 • Tài khoản doanh thu và doanh thu khác là tài khoản đầu 5 và 7 (tài khoản này mang tính chất là nguồn vốn).
 • Tài khoản chi phí và các chi phí khác được hạch toán vào tài khoản đầu 6 và 8.
 • Tài khoản 911 là tập hợp của chi phí và doanh thu.

Từ đó, ghi nhớ chung dễ nhất được phân loại thành hai loại tài khoản là tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn. Tài khoản tài sản gồm các tài khoản đầu 1, 2, 6 và 8. Tài khoản nguồn vốn gồm các loại tài khoản đầu 3, 4, 5 và 7. Trong đó, tài khoản 911 là loại tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Điểm mới trong hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Trong bảng tài khoản kế toán, số lượng tài khoản cần ghi nhớ lên tới hàng trăm tài khoản. Các bạn làm kế toán cần có đầy đủ kiến thức và hiểu biết về những loại tài khoản này để có thể phản ánh các nghiệp vụ và giải quyết vấn đề xảy ra theo từng loại kế toán riêng biệt một cách chính xác nhất.

Theo thông tư mới nhất là thông tư 200, tài khoản kế toán có một số thay đổi. Cụ thể như sau:

Đầu tiên, các tài khoản kế toán hiện tại không phân tài khoản tài sản ngắn hạn hay dài hạn. Thứ hai, các tài khoản 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 bị loại bỏ. Thứ ba, một số tài khoản mới đã được thêm vào thay thế gồm các tài khoản 171 (giao dịch mua, bán trái phiếu Chính phủ), tài khoản 353 (Qũy khen thưởng, phúc lợi), tài khoản 356 (Quỹ phát triển khoa học và công nghệ), tài khỏa 357 (Quỹ bình ổn giá) và tài khoản 417 (Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp).

Thứ tư, có một số sự thay đổi ở các tài khoản:

 • Tài khoản 121: Trước đây là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn, giờ là Chứng khoán kinh doanh.
 • Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 • Tài khoản 222: Trước đây là Góp vốn liên doanh, giờ là Đầu tư vào công ty liên doanh.
 • Tài khoản 228: Trước đây là tài khoản Đầu tư tài khoản dài hạn khác, giờ được gọi là Đầu tư khác.
 • Tài khoản 229: Tài khoản Dự phòng tổn thất tài sản (trước đây là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn).
 • Tài khoản 242: (Trước đây là Chi phí trả trước dài hạn) Chi phí trả trước.
 • Tài khoản 229: Dự phòng tổn thất tài sản, trước kia là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn.
 • Tài khoản 242: (Trước là Chi phí trả trước dài hạn) Chi phí trả trước.
 • Tài khoản 244: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.
 • Tài khoản 341: Vay và nợ thuê tài chính.
 • Tài khoản 343: Nhận ký quỹ, ký cược (trước đây là Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn).
 • Tài khoản 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 • Tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 • Tài khoản 512: Các khoản giảm trừ doanh thu (Gộp từ ba tài khoản 521, 531 và 532 trước đây).
bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Các điểm mới trong tài khoản kế toán

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel đã được tổng hợp với thông tin chi tiết. Mặc dù có nhiều loại tài khoản kế toán và khó để ghi nhớ, nhưng chỉ cần các bạn đã quen với nó, việc nhớ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hy vọng những kiến thức từ Winplace sẽ hỗ trợ tốt nhất cho công việc kế toán của các bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

Đối với tài khoản theo thông tư 133, đối tượng áp dụng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thuộc mọi lĩnh vực được Nhà nước cho phép hoạt động. Tuy nhiên, một số đối tượng sau sẽ không cần phải áp dụng:

 • Doanh nghiệp Nhà nước có trên 50% vốn điều lệ.
 • Doanh nghiệp Nhà nước.
 • Những công ty theo Quy định pháp luật về mảng chứng khoán.
 • Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định Nhà nước.
 • Các doanh nghiệp, công ty có quy mô vừa và nhỏ làm việc trong các lĩnh vực như điện lực, bảo hiểm, dầu khí,… được Bộ tài chính ban hành hoặc chấp thuận các chế độ kế toán đặc thù.
Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

 

Hệ thống các tài khoản kế toán theo thông tư 200

Các loại tài khoản kế toán theo hệ thống của thông tư 200 được biết tới là một bảng liệt kê các tài khoản người làm kế toán dùng để ghi chép và báo cáo lại các khoản chi phí hoạt động, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. So với thông tư 133, hệ thống tài khoản theo thông tư 200 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực.

Tuy nhiên, những doanh nghiệp đang áp dụng thông tư 133 muốn áp dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán này cần phải thực hiện một vài thủ tục. Thu tục đầu là thông báo với cơ quan thuế và tiếp đó cần thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

Doanh nghiệp có thể vận dụng và chi tiết hóa hệ thống tài khoản kế toán cần sử dụng theo thông tư 200 cho thích hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, yêu cầu quản lý. Tuy thế, việc vận dụng vẫn cần phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tương ứng.

Vậy bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư 200 gồm những loại tài khoản nào? Các bạn có thể download file excel danh mục tài khoản kế toán mới nhất miễn phí tại đây.

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Cách ghi nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel nhanh chóng

Để ghi nhớ được hết các tài khoản kế toán không khó, bạn chỉ cần áp dụng theo cách làm này, việc học và nhớ sẽ dễ dàng hơn. Đầu tiên, bạn cần học từng loại tài khoản trước và các định bảng hệ thống tài khoản gồm bao nhiêu loại tài khoản. Bạn nên ghi nhớ từng loại tài sản rồi chuyển sang học các loại tài khoản khác. Ví dụ, bạn nên xem tài khoản một có bao nhiêu tài khoản cấp 1, 2, 3,.. Kế đó, bạn chuyển sang học loại tài khoản tiếp theo.

Các loại tài khoản bản chất bạn cần ghi nhớ trước hết gồm tài khoản đầu 1 (từ 111 – 171) là loại tài khoản tài sản ngắn hạn; tài khoản dài hạn là tài khoản đầu 2 từ 211 – 244; tài khoản nợ phải trả là tài khoản đầu 3 từ 311 – 356. Tiếp theo là tài khoản vốn chủ sở hữu có đầu 4 từ 411 – 421; loại tài khoản doanh thu có đầu 5 từ 511 – 521; tài khoản đầu 6 từ 611 – 642 là tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, các loại tài khoản thu nhập khác, tài khoản chi phí khác, tài khoản xác định kết quả kinh doanh lần lượt là tài khoản đầu 7 (711), đầu 8 (từ 811 – 821) và đầu 9 (911). Như vậy, các bạn có thể tổng hợp các loại tài khoản như sau:

 • Tài khoản tiền, hàng hóa và tài sản có đầu 1 và 2.
 • Tài khoản nợ phải trả, phải nộp có đầu 3.
 • Tài khoản doanh thu và doanh thu khác là tài khoản đầu 5 và 7 (tài khoản này mang tính chất là nguồn vốn).
 • Tài khoản chi phí và các chi phí khác được hạch toán vào tài khoản đầu 6 và 8.
 • Tài khoản 911 là tập hợp của chi phí và doanh thu.

Từ đó, ghi nhớ chung dễ nhất được phân loại thành hai loại tài khoản là tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn. Tài khoản tài sản gồm các tài khoản đầu 1, 2, 6 và 8. Tài khoản nguồn vốn gồm các loại tài khoản đầu 3, 4, 5 và 7. Trong đó, tài khoản 911 là loại tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Điểm mới trong hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Trong bảng tài khoản kế toán, số lượng tài khoản cần ghi nhớ lên tới hàng trăm tài khoản. Các bạn làm kế toán cần có đầy đủ kiến thức và hiểu biết về những loại tài khoản này để có thể phản ánh các nghiệp vụ và giải quyết vấn đề xảy ra theo từng loại kế toán riêng biệt một cách chính xác nhất.

Theo thông tư mới nhất là thông tư 200, tài khoản kế toán có một số thay đổi. Cụ thể như sau:

Đầu tiên, các tài khoản kế toán hiện tại không phân tài khoản tài sản ngắn hạn hay dài hạn. Thứ hai, các tài khoản 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 bị loại bỏ. Thứ ba, một số tài khoản mới đã được thêm vào thay thế gồm các tài khoản 171 (giao dịch mua, bán trái phiếu Chính phủ), tài khoản 353 (Qũy khen thưởng, phúc lợi), tài khoản 356 (Quỹ phát triển khoa học và công nghệ), tài khỏa 357 (Quỹ bình ổn giá) và tài khoản 417 (Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp).

Thứ tư, có một số sự thay đổi ở các tài khoản:

 • Tài khoản 121: Trước đây là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn, giờ là Chứng khoán kinh doanh.
 • Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 • Tài khoản 222: Trước đây là Góp vốn liên doanh, giờ là Đầu tư vào công ty liên doanh.
 • Tài khoản 228: Trước đây là tài khoản Đầu tư tài khoản dài hạn khác, giờ được gọi là Đầu tư khác.
 • Tài khoản 229: Tài khoản Dự phòng tổn thất tài sản (trước đây là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn).
 • Tài khoản 242: (Trước đây là Chi phí trả trước dài hạn) Chi phí trả trước.
 • Tài khoản 229: Dự phòng tổn thất tài sản, trước kia là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn.
 • Tài khoản 242: (Trước là Chi phí trả trước dài hạn) Chi phí trả trước.
 • Tài khoản 244: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.
 • Tài khoản 341: Vay và nợ thuê tài chính.
 • Tài khoản 343: Nhận ký quỹ, ký cược (trước đây là Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn).
 • Tài khoản 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 • Tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 • Tài khoản 512: Các khoản giảm trừ doanh thu (Gộp từ ba tài khoản 521, 531 và 532 trước đây).
bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Các điểm mới trong tài khoản kế toán

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel đã được tổng hợp với thông tin chi tiết. Mặc dù có nhiều loại tài khoản kế toán và khó để ghi nhớ, nhưng chỉ cần các bạn đã quen với nó, việc nhớ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hy vọng những kiến thức từ Winplace sẽ hỗ trợ tốt nhất cho công việc kế toán của các bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel hiện dùng

Hiện tại, có hai bảng kế toán được áp dụng cho doanh nghiệp là bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200. Chi tiết các quy định về tài khoản của từng thông tư là:

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

Đối với tài khoản theo thông tư 133, đối tượng áp dụng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thuộc mọi lĩnh vực được Nhà nước cho phép hoạt động. Tuy nhiên, một số đối tượng sau sẽ không cần phải áp dụng:

 • Doanh nghiệp Nhà nước có trên 50% vốn điều lệ.
 • Doanh nghiệp Nhà nước.
 • Những công ty theo Quy định pháp luật về mảng chứng khoán.
 • Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định Nhà nước.
 • Các doanh nghiệp, công ty có quy mô vừa và nhỏ làm việc trong các lĩnh vực như điện lực, bảo hiểm, dầu khí,… được Bộ tài chính ban hành hoặc chấp thuận các chế độ kế toán đặc thù.
Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

 

Hệ thống các tài khoản kế toán theo thông tư 200

Các loại tài khoản kế toán theo hệ thống của thông tư 200 được biết tới là một bảng liệt kê các tài khoản người làm kế toán dùng để ghi chép và báo cáo lại các khoản chi phí hoạt động, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. So với thông tư 133, hệ thống tài khoản theo thông tư 200 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực.

Tuy nhiên, những doanh nghiệp đang áp dụng thông tư 133 muốn áp dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán này cần phải thực hiện một vài thủ tục. Thu tục đầu là thông báo với cơ quan thuế và tiếp đó cần thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

Doanh nghiệp có thể vận dụng và chi tiết hóa hệ thống tài khoản kế toán cần sử dụng theo thông tư 200 cho thích hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, yêu cầu quản lý. Tuy thế, việc vận dụng vẫn cần phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tương ứng.

Vậy bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư 200 gồm những loại tài khoản nào? Các bạn có thể download file excel danh mục tài khoản kế toán mới nhất miễn phí tại đây.

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Cách ghi nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel nhanh chóng

Để ghi nhớ được hết các tài khoản kế toán không khó, bạn chỉ cần áp dụng theo cách làm này, việc học và nhớ sẽ dễ dàng hơn. Đầu tiên, bạn cần học từng loại tài khoản trước và các định bảng hệ thống tài khoản gồm bao nhiêu loại tài khoản. Bạn nên ghi nhớ từng loại tài sản rồi chuyển sang học các loại tài khoản khác. Ví dụ, bạn nên xem tài khoản một có bao nhiêu tài khoản cấp 1, 2, 3,.. Kế đó, bạn chuyển sang học loại tài khoản tiếp theo.

Các loại tài khoản bản chất bạn cần ghi nhớ trước hết gồm tài khoản đầu 1 (từ 111 – 171) là loại tài khoản tài sản ngắn hạn; tài khoản dài hạn là tài khoản đầu 2 từ 211 – 244; tài khoản nợ phải trả là tài khoản đầu 3 từ 311 – 356. Tiếp theo là tài khoản vốn chủ sở hữu có đầu 4 từ 411 – 421; loại tài khoản doanh thu có đầu 5 từ 511 – 521; tài khoản đầu 6 từ 611 – 642 là tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, các loại tài khoản thu nhập khác, tài khoản chi phí khác, tài khoản xác định kết quả kinh doanh lần lượt là tài khoản đầu 7 (711), đầu 8 (từ 811 – 821) và đầu 9 (911). Như vậy, các bạn có thể tổng hợp các loại tài khoản như sau:

 • Tài khoản tiền, hàng hóa và tài sản có đầu 1 và 2.
 • Tài khoản nợ phải trả, phải nộp có đầu 3.
 • Tài khoản doanh thu và doanh thu khác là tài khoản đầu 5 và 7 (tài khoản này mang tính chất là nguồn vốn).
 • Tài khoản chi phí và các chi phí khác được hạch toán vào tài khoản đầu 6 và 8.
 • Tài khoản 911 là tập hợp của chi phí và doanh thu.

Từ đó, ghi nhớ chung dễ nhất được phân loại thành hai loại tài khoản là tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn. Tài khoản tài sản gồm các tài khoản đầu 1, 2, 6 và 8. Tài khoản nguồn vốn gồm các loại tài khoản đầu 3, 4, 5 và 7. Trong đó, tài khoản 911 là loại tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Điểm mới trong hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Trong bảng tài khoản kế toán, số lượng tài khoản cần ghi nhớ lên tới hàng trăm tài khoản. Các bạn làm kế toán cần có đầy đủ kiến thức và hiểu biết về những loại tài khoản này để có thể phản ánh các nghiệp vụ và giải quyết vấn đề xảy ra theo từng loại kế toán riêng biệt một cách chính xác nhất.

Theo thông tư mới nhất là thông tư 200, tài khoản kế toán có một số thay đổi. Cụ thể như sau:

Đầu tiên, các tài khoản kế toán hiện tại không phân tài khoản tài sản ngắn hạn hay dài hạn. Thứ hai, các tài khoản 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 bị loại bỏ. Thứ ba, một số tài khoản mới đã được thêm vào thay thế gồm các tài khoản 171 (giao dịch mua, bán trái phiếu Chính phủ), tài khoản 353 (Qũy khen thưởng, phúc lợi), tài khoản 356 (Quỹ phát triển khoa học và công nghệ), tài khỏa 357 (Quỹ bình ổn giá) và tài khoản 417 (Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp).

Thứ tư, có một số sự thay đổi ở các tài khoản:

 • Tài khoản 121: Trước đây là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn, giờ là Chứng khoán kinh doanh.
 • Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 • Tài khoản 222: Trước đây là Góp vốn liên doanh, giờ là Đầu tư vào công ty liên doanh.
 • Tài khoản 228: Trước đây là tài khoản Đầu tư tài khoản dài hạn khác, giờ được gọi là Đầu tư khác.
 • Tài khoản 229: Tài khoản Dự phòng tổn thất tài sản (trước đây là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn).
 • Tài khoản 242: (Trước đây là Chi phí trả trước dài hạn) Chi phí trả trước.
 • Tài khoản 229: Dự phòng tổn thất tài sản, trước kia là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn.
 • Tài khoản 242: (Trước là Chi phí trả trước dài hạn) Chi phí trả trước.
 • Tài khoản 244: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.
 • Tài khoản 341: Vay và nợ thuê tài chính.
 • Tài khoản 343: Nhận ký quỹ, ký cược (trước đây là Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn).
 • Tài khoản 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 • Tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 • Tài khoản 512: Các khoản giảm trừ doanh thu (Gộp từ ba tài khoản 521, 531 và 532 trước đây).
bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Các điểm mới trong tài khoản kế toán

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel đã được tổng hợp với thông tin chi tiết. Mặc dù có nhiều loại tài khoản kế toán và khó để ghi nhớ, nhưng chỉ cần các bạn đã quen với nó, việc nhớ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hy vọng những kiến thức từ Winplace sẽ hỗ trợ tốt nhất cho công việc kế toán của các bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel là chủ đề được nhiều người quan tâm. Việc cập nhập các thông tư liên quan đặc biệt quan trọng. Trong đó, hệ thống tài khoản kế toán đã có những thay đổi nhất định trong một vài năm qua. Bài viết này sẽ gửi tới các bạn hệ thống tài khoản file excel chi tiết nhất.

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel hiện dùng

Hiện tại, có hai bảng kế toán được áp dụng cho doanh nghiệp là bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200. Chi tiết các quy định về tài khoản của từng thông tư là:

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

Đối với tài khoản theo thông tư 133, đối tượng áp dụng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thuộc mọi lĩnh vực được Nhà nước cho phép hoạt động. Tuy nhiên, một số đối tượng sau sẽ không cần phải áp dụng:

 • Doanh nghiệp Nhà nước có trên 50% vốn điều lệ.
 • Doanh nghiệp Nhà nước.
 • Những công ty theo Quy định pháp luật về mảng chứng khoán.
 • Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định Nhà nước.
 • Các doanh nghiệp, công ty có quy mô vừa và nhỏ làm việc trong các lĩnh vực như điện lực, bảo hiểm, dầu khí,… được Bộ tài chính ban hành hoặc chấp thuận các chế độ kế toán đặc thù.
Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

 

Hệ thống các tài khoản kế toán theo thông tư 200

Các loại tài khoản kế toán theo hệ thống của thông tư 200 được biết tới là một bảng liệt kê các tài khoản người làm kế toán dùng để ghi chép và báo cáo lại các khoản chi phí hoạt động, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. So với thông tư 133, hệ thống tài khoản theo thông tư 200 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực.

Tuy nhiên, những doanh nghiệp đang áp dụng thông tư 133 muốn áp dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán này cần phải thực hiện một vài thủ tục. Thu tục đầu là thông báo với cơ quan thuế và tiếp đó cần thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

Doanh nghiệp có thể vận dụng và chi tiết hóa hệ thống tài khoản kế toán cần sử dụng theo thông tư 200 cho thích hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, yêu cầu quản lý. Tuy thế, việc vận dụng vẫn cần phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tương ứng.

Vậy bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel theo thông tư 200 gồm những loại tài khoản nào? Các bạn có thể download file excel danh mục tài khoản kế toán mới nhất miễn phí tại đây.

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Cách ghi nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel nhanh chóng

Để ghi nhớ được hết các tài khoản kế toán không khó, bạn chỉ cần áp dụng theo cách làm này, việc học và nhớ sẽ dễ dàng hơn. Đầu tiên, bạn cần học từng loại tài khoản trước và các định bảng hệ thống tài khoản gồm bao nhiêu loại tài khoản. Bạn nên ghi nhớ từng loại tài sản rồi chuyển sang học các loại tài khoản khác. Ví dụ, bạn nên xem tài khoản một có bao nhiêu tài khoản cấp 1, 2, 3,.. Kế đó, bạn chuyển sang học loại tài khoản tiếp theo.

Các loại tài khoản bản chất bạn cần ghi nhớ trước hết gồm tài khoản đầu 1 (từ 111 – 171) là loại tài khoản tài sản ngắn hạn; tài khoản dài hạn là tài khoản đầu 2 từ 211 – 244; tài khoản nợ phải trả là tài khoản đầu 3 từ 311 – 356. Tiếp theo là tài khoản vốn chủ sở hữu có đầu 4 từ 411 – 421; loại tài khoản doanh thu có đầu 5 từ 511 – 521; tài khoản đầu 6 từ 611 – 642 là tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, các loại tài khoản thu nhập khác, tài khoản chi phí khác, tài khoản xác định kết quả kinh doanh lần lượt là tài khoản đầu 7 (711), đầu 8 (từ 811 – 821) và đầu 9 (911). Như vậy, các bạn có thể tổng hợp các loại tài khoản như sau:

 • Tài khoản tiền, hàng hóa và tài sản có đầu 1 và 2.
 • Tài khoản nợ phải trả, phải nộp có đầu 3.
 • Tài khoản doanh thu và doanh thu khác là tài khoản đầu 5 và 7 (tài khoản này mang tính chất là nguồn vốn).
 • Tài khoản chi phí và các chi phí khác được hạch toán vào tài khoản đầu 6 và 8.
 • Tài khoản 911 là tập hợp của chi phí và doanh thu.

Từ đó, ghi nhớ chung dễ nhất được phân loại thành hai loại tài khoản là tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn. Tài khoản tài sản gồm các tài khoản đầu 1, 2, 6 và 8. Tài khoản nguồn vốn gồm các loại tài khoản đầu 3, 4, 5 và 7. Trong đó, tài khoản 911 là loại tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Điểm mới trong hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Trong bảng tài khoản kế toán, số lượng tài khoản cần ghi nhớ lên tới hàng trăm tài khoản. Các bạn làm kế toán cần có đầy đủ kiến thức và hiểu biết về những loại tài khoản này để có thể phản ánh các nghiệp vụ và giải quyết vấn đề xảy ra theo từng loại kế toán riêng biệt một cách chính xác nhất.

Theo thông tư mới nhất là thông tư 200, tài khoản kế toán có một số thay đổi. Cụ thể như sau:

Đầu tiên, các tài khoản kế toán hiện tại không phân tài khoản tài sản ngắn hạn hay dài hạn. Thứ hai, các tài khoản 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 bị loại bỏ. Thứ ba, một số tài khoản mới đã được thêm vào thay thế gồm các tài khoản 171 (giao dịch mua, bán trái phiếu Chính phủ), tài khoản 353 (Qũy khen thưởng, phúc lợi), tài khoản 356 (Quỹ phát triển khoa học và công nghệ), tài khỏa 357 (Quỹ bình ổn giá) và tài khoản 417 (Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp).

Thứ tư, có một số sự thay đổi ở các tài khoản:

 • Tài khoản 121: Trước đây là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn, giờ là Chứng khoán kinh doanh.
 • Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 • Tài khoản 222: Trước đây là Góp vốn liên doanh, giờ là Đầu tư vào công ty liên doanh.
 • Tài khoản 228: Trước đây là tài khoản Đầu tư tài khoản dài hạn khác, giờ được gọi là Đầu tư khác.
 • Tài khoản 229: Tài khoản Dự phòng tổn thất tài sản (trước đây là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn).
 • Tài khoản 242: (Trước đây là Chi phí trả trước dài hạn) Chi phí trả trước.
 • Tài khoản 229: Dự phòng tổn thất tài sản, trước kia là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn.
 • Tài khoản 242: (Trước là Chi phí trả trước dài hạn) Chi phí trả trước.
 • Tài khoản 244: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.
 • Tài khoản 341: Vay và nợ thuê tài chính.
 • Tài khoản 343: Nhận ký quỹ, ký cược (trước đây là Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn).
 • Tài khoản 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 • Tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 • Tài khoản 512: Các khoản giảm trừ doanh thu (Gộp từ ba tài khoản 521, 531 và 532 trước đây).
bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel

Các điểm mới trong tài khoản kế toán

Bảng hệ thống tài khoản kế toán file excel đã được tổng hợp với thông tin chi tiết. Mặc dù có nhiều loại tài khoản kế toán và khó để ghi nhớ, nhưng chỉ cần các bạn đã quen với nó, việc nhớ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hy vọng những kiến thức từ Winplace sẽ hỗ trợ tốt nhất cho công việc kế toán của các bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 

Tiên Nguyễn
Tiên Nguyễn

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng